Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COSY CORNER BY SFAERA

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Sfaera uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Acceptatie van een offerte cq verstrekking van een order cq bestelling houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden.

Artikel 2: Betaling/prijzen/transportkosten
2.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.
2.2 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief 21 % BTW.
2.3 Sfaera is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 2.5 bepaalde.
2.4 Betalingen worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
2.5 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Sfaera mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voor zover Sfaera niet overgaat tot levering is de klant gehouden de kosten van € 5,- per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die Sfaera heeft wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.

Artikel 3: Eigendomsovergang, risico en levering
3.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres, voor rekening van de klant. Sfaera is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.
3.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten, is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken.

Artikel 4: Reclamaties, klachten en garantie
4.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, door Sfaera worden afgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst van de zaken bij Sfaera te reclameren. Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Sfaera. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de geconstateerde gebreken en/of schade.
4.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclamaties opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
4.3 Het in artikel 4.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 7 werkdagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Sfaera.
4.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Sfaera gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
4.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen.
4.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
4.7 Tenzij Sfaera zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken die zijn gekocht in onze webwinkel of elders, aan Sfaera te retourneren.
4.8 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken, sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Sfaera is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken, ontstaan door gebreken aan de door Sfaera geleverde goederen, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Sfaera.
5.2 Sfaera zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Sfaera en de klant.
5.3 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 6: Geschillen
De gerechtelijke instanties in het arrondissement Amsterdam zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Sfaera en haar klanten bestaande geschillen.

Artikel 7: Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Sfaera gedaan of aangegaan.